1 Општи услови за користење (PDF)

2.  Политика за поднесување барања и склучување договори за засновање на претплатнички однос (PDF)

3.  Барање за склучување договор за засновање претплатнички однос (PDF)

4.  Стандарден договор за засновање претплатнички однос (PDF)

5.  Стандарден договор за засновање претплатнички однос преку систем за плаќање однапред (При Пејд систем) (PDF)

6.  Посебни услови за користење (PDF)

7.  Образец за поднесување на приговор од претплатник (PDF)

8.  Образец за поднесување на барање за престанок на претплатнички однос (PDF) 

9.  Вредности за параметри за квалитет на јавни услуги за пренос на податоци преку кабелска мрежа за широкопојасен пристап на интернет (PDF)

10. Вредности за параметри за квалитет на јавни мобилни комуникациски услуги преку радиокомуникациска мрежа (PDF)

11. Договор за користење на ИКТ услуги (образец – Smart Home решение).