Припејд регистрација за физичко лице

Регистрирај го твојот Vip Припејд број

Пополнете ги празните полиња во формата

Со цел подобрување на нивото на безбедност и сигурност на личните податоци при комуникациските услуги, и согласно Законот за електронските комуникации, оне.Вип ДООЕЛ Скопје има обврска да ги евидентира податоците на своите постојни и идни припејд корисници.

Поради тоа, секоја припејд SIM картичките е „заклучена", односно пристапот до услугите ќе биде оневозможен сè до доставувањето на сите барани податоци (име и презиме, ЕМБГ и адреса на живеење според лична карта), нивна верификација и успешно запишување во нашата евиденција.

Освен на овој начин, Vip Припејд корисниците ќе може да ги достават своите лични податоци во кое било продажно место на оне.Вип ДООЕЛ Скопје означено со Vip брендот, или преку одговори на примените SMS пораки од бројот 140150.

Обработката на овие податоци е согласно Законот за заштита на личните податоци, Законот за електронските комуникации и Општите услови на оне.Вип ДООЕЛ Скопје.