Само што ја поврзав опремата, а немам никаков сигнал ниту интернет.

При првото вклучување на уредот за интегриран пристап, доколку е следено упатството за правилно поврзување на опремата, потребно е уредот да се остави да мирува вклучен 15-20 минути за да може да почнат со функционирање двете услуги - фиксна телефонија и интернет.

Во случај на тешкотии при поврзувањето, Ве молиме јавете во контакт центарот на бројот 0771234.

Дали сте задоволни од одговорот?

Слични прашања