Како да станам Vip Постпејд корисник?

За да станете наш постпејд корисник потребно е да посетите некои од нашите продажни салони заедно со потребната документација и да потпишете соодветен кориснички договор.

Постпејд корисник можете да станете и онлајн, преку нашата web странa на следниот линк: https://www.vip.mk/eshop

Потребно е да ги пополните формите за нарачка, да одберете уред, и на тој начин да станете наш постпејд корисник.

Документи потребни за приватни корисници

 Валиден документ за лична идентификација со слика - лична карта или пасош;

Документи потребни за деловни корисници

  1. Валиден печат од правниот субјект;
  2. Потписен картон на жиро - сметката на правното лице издаден од овластено лице во банката - депонент;
  3. Извод од банкарска сметка не постар од 30 дена;
  4. Лична карта или пасош од лицето што го потпишува договорот (законски застапник, вработен или трето лице, кое е овластено со нотарски заверено полномоштво) – на увид;
  5. Доказ за платежна способност издаден од банката-депонент (извештај за солвентност издаден од банката) – за барања за повеќе од 10 претплатнички линии;
  6. Бонитет, односно извештај за билансот на состојба и податоци од билансот на успех потврдени од Централниот регистар на РМ, за барања за повеќе од 25 претплатнички линии;

 

Дали сте задоволни од одговорот?

Слични прашања