Како да ја деактивирам услугата Vip идентификатор?

Услугата "Vip индентификатор" можете да ја деактивирате со испраќање ЅМЅ порака на бројот 140 733 со текст "STOP".

Дали сте задоволни од одговорот?

Слични прашања