Што се случува кога од место каде што има 4G LTE покриеност, влегуваме во подрачје без 4G LTE покриеност и обратно?

Доколку телефонскиот апарат има овозможено автоматско избирање режим на мрежа (network mode), сам се префрла на 3G/2G мрежа и обратно, без притоа корисникот да почувстува разлика во квалитетот на услугите.

Дали сте задоволни од одговорот?

Слични прашања