Дали телефонот (уредот) автоматски се поврзува на 4G LTE?

Во зависност од поставените приспособувања на телефонскиот апарат што поддржува 4G LTE на 800 или 1800 Mhz, доколку корисникот има uSIM-картичка, тарифен план што поддржува 4G LTE, соодветно ажуриран софтвер и се наоѓа во подрачје со 4G LTE сигнал, може да се поврзе автоматски. Доколку некој од овие услови не е исполнет, префрлањето ќе треба да се изврши рачно или да се побара поддршка, информација во Kонтакт центарот на Vip или во продажните центри.

Дали сте задоволни од одговорот?

Слични прашања