Што се подразбира под „потрошувачки кредит“?

Според Законот за заштита на потрошувачите, под поимот „потрошувачки кредит“ се подразбира договор за кредит или заем даден во пари, со обврска за враќање во зголемен износ во рок однапред договорен.

Во овој случај на искористување потрошувачки кредит со посредништво на оне.Вип ДОО Скопје, станува збор за наменски кредит што може да се искористи исклучиво за купување мобилен телефон од продажните места.

Дали сте задоволни од одговорот?

Слични прашања