Поддржете ја иницијативата за поттикнување на еколошката свест и учествувајте во извлекувањето вредни награди. Сè што треба да направите е да ја активирате услугата Електронска сметка со што известувањата за вкупниот износ на Вашата сметка наместо по пошта, ќе ги добивате на e-mail. На овој начин станувате учесник во еден од 4-те наградни циклуси во кои доделуваме:

 • iPhone SE 64GB,
 • Sony Experia Z5,
 • Samsung Galaxy S6 edge plus,
 • Samsung Galaxy Alpha,
 • лаптоп,
 • таблет,
 • велосипед.

 

Доколку активирате Електронска сметка и сметките ги плаќате онлајн, двојно ги зголемувате шансите за награда.

Искористете ги 4-те шанси за да освоите награда.

Циклус Извлекување Право за учество имаат
I 15.05.2017

Сите тековни и нови корисници со активна услуга активирана заклучно со 10.05.2017
Сите онлајн-уплати во периодот од 01.04.2017 до 30.04.2017

II 15.08.2017

Сите тековни и нови корисници со активна услуга активирана заклучно со 10.08.2017
Сите онлајн-уплати во периодот од 01.05.2017 до 31.07.2017

III 15.11.2017

Сите тековни и нови корисници со активна услуга активирана заклучно со 10.11.2017
Сите онлајн-уплати во периодот од 01.08.2017 до 30.10.2017

IV 15.02.2018

Сите тековни и нови корисници со активна услуга активирана заклучно со 10.02.2018
Сите онлајн-уплати во периодот од 01.11.2017 до 31.01.2018

 

Извлекувањата ќе се одржат во просториите на Vip во ТЦ Соравија. Сите добитници на наградите ќе бидат контактирани со повик или преку SMS, а нивните имиња ќе бидат јавно објавени на официјалната Facebook страница, како и на www.vip.mk. Добитникот на наградата треба да има активна Електронска сметка на денот на извлекувањето.

Активирајте ја услугата Електронска сметка:

 • онлајн;
 • во кој било Vip-центар;
 • со праќање SMS со содржина „START" на 140410, или;
 • преку апликацијата Мојот Vip на Вашиот телефон или на Вашиот веб кориснички профил.

 

За учество во играта не е потребна никаква посредна или непосредна уплата на одреден износ (влог) од страна на корисникот.

За повеќе информации јавете се на 077 1234.

Правила за игра „Еко активација" на Вип ДОО Скопје:

 • За учество во играта не е потребна никаква посредна или непосредна уплата на одреден износ (влог) од страна на корисникот.

 • Играта „Еко активација" претставува можност за постпејд корисници да добијат вредни награди од Vip доделени по случаен избор, во замена за заштита на природата.

 • Право на учество имаат сите приватни постпејд корисници на оне.Вип ДОО Скопје кои се државјани на Република Македонија и кои ја активирале услугата Електронска сметка, со што се откажале од својата хартиена сметка. Корисниците кои ја платиле својата сметка онлине онлине во дадениот период, добиваат двојна шанса за добивка. Под приватен постпејд корисник во смисла на овие правила се подразбира секое физичко лице што користи јавна електронска комуникациска услуга на Vip, врз основа на склучен постпејд претплатнички договор за користење на постпејд тарифните модели. Вработените во оне.Вип ДОО Скопје немаат право на учество во играта.

 • За да се стекне со право на учество во играта, потребно е корисникот да ја активира услугата Електронска сметка, или да изврши плаќање на сметката онлине, преку:
  „Плати сметка" на www.vip.mk
  Веб услуга "Мојот Vip"
  Мобилна апликација "Мојот Vip"

 • Со активирање на услугата Електронска сметка, корисникот се согласува дека наместо хартиена сметка на назначената адреса за достава на сметки, ќе добива е-mail известување со информации за износот на сметката и линк за пристап до електронската сметка.

 • Доколку носителот на договорот кој има Електронска сметка е корисник што има активирано повеќе претплатнички броеви за кои добива една иста сметка, во тој случај корисникот ќе има право на учество само со првиот активиран претплатнички број. Доколку носителот на договорот кој врши плаќање онлине е корисник што има активирано повеќе претплатнички броеви за кои добива една иста сметка, во тој случај корисникот ќе има право на учество еднаш.

 • Корисниците добиваат 4 шанси за награда на извлекувањата означени подолу во табелата:

Циклус Извлекување Право за учество имаат
I 15.05.2017

Сите тековни и нови корисници со активна услуга активирана заклучно со 10.05.2017
Сите онлајн-уплати во периодот од 01.04.2017 до 30.04.2017

II 15.08.2017

Сите тековни и нови корисници со активна услуга активирана заклучно со 10.08.2017
Сите онлајн-уплати во периодот од 01.05.2017 до 31.07.2017

III 15.11.2017

Сите тековни и нови корисници со активна услуга активирана заклучно со 10.11.2017
Сите онлајн-уплати во периодот од 01.08.2017 до 30.10.2017

IV 15.02.2018

Сите тековни и нови корисници со активна услуга активирана заклучно со 10.02.2018
Сите онлајн-уплати во периодот од 01.11.2017 до 31.01.2018

 

 • Корисниците што добиле награда во едно од извлекувањата, немаат право да учествуваат во наредните извлекувања.
 • Извлекувањата ќе се одвиваат преку посебна апликација во службените простории на Vip. По завршувањето на извлекувањето, претплатничките броеви – добитници на наградите, најдоцна во рок од 3 (три) дена јавно ќе бидат објавени на официјална Фејсбук-страница и на www.vip.mk. Корисниците соодветно ќе бидат известени од страна на операторот преку повик или SMS порака.
 • Од извлекувањето ќе бидат изземени следните корисници: o корисници на кои услугата не им е активна во предвидениот рок за активирање согласно со роковите означени во табелата погоре; o корисници чиј договор е терминиран (од страна на корисникот или на операторот); o корисници на кои привремено им се оневозможени услугите поради неплаќање.
 • Вкупно во сите 4 (четири) извлекувања ќе се доделат 28 награди.
 • Секој од корисниците што ги задоволува погоре напишаните правила, ќе добие шанса за една од подолу наведените награди:
  • 4 x iPhone SE 64GB
  • 4 x Sony Experia Z5
  • 4 x Samsung Galaxy S6 edge plus
  • 4 x Samsung Galaxy Alpha
  • 4 x Laptop
  • 4 x Tablet
  • 4 x Велосипед
 • Наградите може да се подигнат во просториите на Vip, ДЦ Соравиjа (8 кат) во Скопје, во рок од 15 дена по завршувањето на извлекувањето, секој работен ден од 8 - 17 часот, и може да бидат подигнати од страна на добитникот – потписник на претплатничкиот договор или од лице овластено од него преку уредно полномошно.
 • Наградите не можат да бидат заменети за пари или за друга материјална награда.
 • Vip го задржува правото за измена на локацијата, датумот и времето на извлекување, за што корисниците ќе бидат соодветно информирани преку официјалната Фејсбук-страница и на www.vip.mk

Активирајте ја услугата Електронска сметка:

 • онлајн;
 • во кој било Vip-центар;
 • со праќање SMS со содржина „START" на 140410, или;
 • преку апликацијата Мојот Vip на Вашиот телефон или на Вашиот веб кориснички профил.

Добитници од четвртиот циклус - извлекување на 15.02.2018г.

  Име и презиме Тел. број Награда
1 Наташа Поповска 072224585 iPhone SE 64GB
2 Зоран Цветаноски 078633460 Sony Experia Z5
3 Роберт Симоновски 070576027 Samsung Galaxy S6 edge plus
4 Осман Абдули 075859655 Samsung Galaxy Alpha
5 Ана Путеска 075626161 лаптоп
6 Бошко Петров 034323632 таблет
7 Велибор Ивановски 031482486 велосипед

Добитници од третиот циклус - извлекување на 15.11.2017г.

  Име и презиме Тел. број Награда
1 Наташа Стојковиќ 077699101 iPhone SE 64GB
2 Благојче Стојановски 078217765 Sony Experia Z5
3 Атанас Димков 071251225 Samsung Galaxy S6 edge plus
4 Биљана Божиновска 078202526 Samsung Galaxy Alpha
5 Аднан Рустемов 077619010 лаптоп
6 Борис Марковски 070243613 таблет
7 Ристо Јаневски 075394929 велосипед

Добитници од вториот циклус - извлекување на 15.08.2017г.

  Име и презиме Тел. број Награда
1 Целе Талевски 048451315 iPhone SE 64GB
2 Сефедин Реџепи 071383633 Sony Experia Z5
3 Трајан Стевановски 070393731 Samsung Galaxy S6 edge plus
4 Горан Тутунџиоски 077760454 Samsung Galaxy Alpha
5 Анета Велевска - Стојановска 078921951 лаптоп
6 Александра Георгиевска 078554252 таблет
7 Неда Касовска 078200503 велосипед

Добитници од првиот циклус - извлекување на 15.05.2017г.

  Име и презиме Тел. број Награда
1 Мирослав Крстески 078325555 iPhone SE 64GB
2 Борис Танасковски 075400317 Sony Experia Z5
3 Ирена Костовска 026146443 Samsung Galaxy S6 edge plus
4 Виктор Тоневски 070423399 Samsung Galaxy Alpha
5 Славица Мирчевска 078409928 лаптоп
6 Блажо Миладинов 071212525 таблет
7 Игор Јакимовски 026165165 велосипед

 

Наградите може да се подигнат во деловните простории на оне.Вип ДОО Скопје, ДЦ Соравиjа (8 кат) во Скопје, во рок од 15 (петнаесет) дена по завршувањето на извлекувањето, секој работен ден од 9 - 17 часот, и може да бидат подигнати од страна на добитникот – потписник на претплатничкиот договор или од лице овластено од него преку уредно полномошно.