Одберете го Вашиот пакет, согласно тарифниот модел што го користите

  Цена (ден./месечно) Интернет/SMS/Мин. Активација со SMS Деактивација со SMS
Family 1GB 149 1 GB (4G LTE) START 1GB
на 140145
STOP 1GB
на 140145
Family 3GB 299 3 GB (4G LTE) START 3GB
на 140145
STOP 3GB
на 140145
Пакет 100 SMS кон сите мрежи 99 100 SMS кон сите национални мрежи START SMS
на 140143
STOP SMS
на 140143
Пакет 100 минути кон странство 399 100 мин.
кон странство
START 100
на 140303
STOP 100
на 140303
Пакет 200 минути кон странство 699 200 мин.
кон странство
START 200
на 140303
STOP 200
на 140303

По испраќање на SMS-пораката за активација на избраниот пакет ќе добиете SMS-известување дека дополнителниот пакет е активиран. Дополнителните пакети се обновуваат автоматски сè до нивната деактивација. При почетната активација, месечната претплата за првиот месец се пресметува во пропорционален износ во зависност од бројот на преостанатите денови до крајот на пресметковниот период.

Целосна 4G LTE брзина овозможува интернет сообраќај со брзина до 100 Mbps за download и 50 Mbps за upload. Брзината зависи од повеќе фактори како телефонскиот апарат, мрежниот сигнал и бројот на корисници кои истовремено користат интернет од иста локација.

Сите наведени цени се со вклучен ДДВ .

  Цена (ден./месечно) Интернет/SMS/Мин. Активација со SMS Деактивација со SMS
Mobile Surf Basic 149 1 GB (4G LTE) START SURF BASIC
на 140141
STOP SURF BASIC
на 140141
Mobile Surf Speed 299 3 GB (4G LTE) START SURF SPEED
на 140141
STOP SURF SPEED
на 140141
Пакет 100 SMS кон сите мрежи 99 100 SMS кон сите национални мрежи START SMS
на 140143
STOP SMS
на 140143
Пакет 100 минути кон странство 399 100 мин.
кон странство
START 100
на 140303
STOP 100
на 140303
Пакет 200 минути кон странство 699 200 мин.
кон странство
START 200
на 140303
STOP 200
на 140303

Ќе добиете SMS-известување дека дополнителниот пакет е активиран.

Целосна 4G LTE брзина овозможува интернет сообраќај со брзина до 100 Mbps за download и 50 Mbps за upload. Брзината зависи од повеќе фактори како телефонскиот апарат, мрежниот сигнал и бројот на корисници кои истовремено користат интернет од иста локација.

Интернет-пакетите Mobile Surf Basic и Mobile Surf Speed се обновуваат автоматски на почетокот на секој пресметковен период сè до нивната деактивација. Mobile Surf интернет-пакетите се достапни за сите корисници na Vip Mobile и Vip Mobile SIM тарифните модели.

Сите наведени цени се со вклучен ДДВ .

  Цена (ден./месечно) Интернет/SMS/Мин. Активација со SMS Деактивација со SMS
Surf Basic 149 1 GB START SURF BASIC
на 140160
STOP SURF BASIC
на 140160
Surf Speed 299 3 GB (4G LTE) START SURF SPEED
на 140160
STOP SURF SPEED
на 140160
Пакет 100 SMS кон сите мрежи 99 100 SMS кон сите национални мрежи START SMS
на 140143
STOP SMS
на 140143
Пакет 100 минути кон странство 399 100 мин. кон странство START 100
на 140303
STOP 100
на 140303
Пакет 200 минути кон странство 699 200 мин. кон странство START 200
на 140303
STOP 200
на 140303

Ќе добиете SMS-известување дека дополнителниот пакет е активиран.

Целосна 4G LTE брзина овозможува интернет сообраќај со брзина до 100 Mbps за download и 50 Mbps за upload. Брзината зависи од повеќе фактори како телефонскиот апарат, мрежниот сигнал и бројот на корисници кои истовремено користат интернет од иста локација.

Интернет-пакетите Vip Surf Basic и Vip Surf Speed се обновуваат автоматски на почетокот на секој пресметковен период сè до нивната деактивација. По искористувањето на вклучениот интернет од 1GB односно од 3GB, Вие продолжувате да сурфате бесплатно, но со намалена брзина до 32 Kbps.

Vip Surf интернет-пакетите се достапни за сите корисници што немаат активен каков било дополнителен месечен интернет-пакет или не се корисници на промотивната Vip 555 понуда со неограничени минути, SMS пораки кон сите национални мрежи и неограничен интернет (по искористување на 1GB интернет, корисниците продолжуваат да сурфааат со намалена брзина до 32 Kbps.

Сите наведени цени се со вклучен ДДВ .

Дополнителни информации за дополнителните пакети се дадени во ценовникот.

  Цена (ден./месечно) Интернет/SMS/Мин. Активација со SMS Деактивација со SMS
Net S 149 1 GB START NET S
на 140160
STOP NET S
на 140160
Net M 299 3 GB START NET M
на 140160
STOP NET M
на 140160
Пакет 100 SMS кон сите мрежи 99 100 SMS кон сите национални мрежи START SMS
на 140143
STOP SMS
на 140143
Пакет 100 минути кон странство 399 100 мин. кон странство START 100
на 140303
STOP 100
на 140303
Пакет 200 минути кон странство 699 200 мин. кон странство START 200
на 140303
STOP 200
на 140303

Ќе добиете SMS-известување дека дополнителниот пакет е активиран.

За пост-пејд корисниците, во месецот на активација/деактивација на пакетот, месечната претплата и интернет сообраќајот се пропорционални со активните денови на користење на пакетот во тој месец. Месечната претплата за пакетите се наплатува еден месец однапред.

При почетната активација, месечната претплата за првиот месец се пресметува во пропорционален износ во зависност од бројот на преостанатите денови до крајот на пресметковниот период, а во сите наредни месеци на користење се наплатува во целосен износ, без разлика кога е деактивиран.

По искористување на бесплатниот интернет, сообраќајот се наплатува по редовната цена за интернет услуги за соодветниот тарифен модел.

Интернет пакетот автоматски се обновува по завршувањето на периодот за кој е валиден. При автоматска реактивација на пакетот се губи кумулираниот интернет сообраќај.

Сите наведени цени се со вклучен ДДВ .