Како функционира автоматскиот аларм?

Smart Home решението може автоматски да го вклучува или исклучува алармот во зависност од Вашето присуство или отсуство во домот.

Пример: кога последниот член ќе замине од домот алармот ќе биде автоматски вклучен. За да функционира оваа опција и да не се активираат лажни аларми потребно е сите членови да ја имаат апликацијата “Smart Home Solution”со активна локација за истата.

За вклучување пристапете во -> Setting -> Alarm-> Auto power on

Дали сте задоволни од одговорот?

Слични прашања