Како се поставува превод на Vip TV Lite (претходно BoomTV)?

Преводот може да се нагоди на македонски, албански или англиски јазик. Постапката за нагодување на еден од јазиците е следна:

Menu - Нагодување - Корисничко нагодување - Јазици - Прв јазик на превод - македонски/албански/англиски - Сочувај ги овие нагодувања.

Далечинскиот управувач не функционира?

Насочете го далечинскиот управувач кон приемникот. Проверете ги батериите дали се вметнати правилно и да не случајно се потрошени.

Дали сте задоволни од одговорот?

Слични прашања