Што означува делот од фактурата еднократни надоместоци?

Во делот еднократни надоместоци се појавуваат наплатите за неискористен дел од месечната претплата (овој дел не се наплаќа дополнително, туку само ви дава приказ колкав дел од месечната претплата не сте искористиле во тековниот пресметковен циклус) или дополнителни пакети што сте ги купиле во тековниот месец кои не се дел од Вашата месечна претплата, префрлување на кредит на припејд корисник и сл.

Дали сте задоволни од одговорот?

Слични прашања