Како може да добијам преглед на платени фактури?

Услугата Vip онлајн сметка Ви овозможува постојан увид во Вашите детални сметки – тековни и минати. Сè што треба да направите е да се регистрирате на: www.vip.mk/ebill

Дали сте задоволни од одговорот?

Слични прашања