Кои документи ми се потребни за да склучам договор како бизнис постпејд корисник?

Потребни Ви се следниве документи доколку сакате да склучите договор:

  1. Согласност за проверка на платежната способност (согласност за доставување извештај од Македонското кредитно биро АД Скопје);
  2. Валиден печат од правниот субјект;
  3. Потписен картон на жиро-сметката на правното лице издаден од овластено лице во банката-депонент;
  4. Извод од банкарска сметка не постар од 30 дена;
  5. Лична карта или пасош од лицето што го потпишува договорот (законски застапник, вработен или трето лице, кое е овластено со нотарски заверено полномоштво) – на увид;
  6. Доказ за платежна способност издаден од банката-депонент (извештај за солвентност издаден од банката) – за барања за повеќе од 10 претплатнички линии;
  7. Бонитет, односно извештај за билансот на состојба и податоци од билансот на успех потврдени од Централниот регистар на РМ, за барања за повеќе од 25 претплатнички линии;
Дали сте задоволни од одговорот?

Слични прашања