Кои документи ми се потребни за да го префрлам бројот на друго име?

Присуство на двајцата корисници (стариот и новиот) на продажното место.

Новиот корисник потребно е да донесе документација како за нов постпејд корисник.

Стариот корисник потребно е да донесе:

Доколку е  приватен корисник:

  • само лична карта, документ за лична идентификација.

Доколку е деловен корисник потребно е следното:

  • Лична карта или пасош од лицето што го потпишал стариот договорот;
  • Валиден печат од правниот субјект. 

Во случај на смрт:

  • Извод од матична книга на умрените;
  • Лична карта од лицето што ќе ги преземе обврските од починатото лице;
  • Се пополнува форма за Пренос на Договор за претплатнички однос, документот го обезбедува продажниот салон;
  • Се пополнува Договор за засновање претплатнички однос од  новиот корисник, документот го обезбедува продажниот салон.
Дали сте задоволни од одговорот?

Слични прашања