Што претставува мобилната апликација Мојот Vip?

Mобилната апликација Мојот Vip претставува софтверска алатка, која на корисниците на тарифни модели на Vip им овозможува вршење проверка преку мобилен терминален уред (телефон, таблет) на сопствените претплатнички податоци, реализиран сообраќај, преглед на фактури и нефактурирани надоместоци за користени услуги од мобилната телефонија како и активирање и деактивирање одреден тип услуги за одредена претплатничка линија. Податоците достапни преку апликацијата се информативни и не претставуваат замена за регуларната месечна сметка што му се испраќа на корисникот.

Дали сте задоволни од одговорот?

Слични прашања