Како се наплатува користењето на Vip секретарката во роаминг?

Користењето на Vip секретарката во роаминг (и преслушувањето и примањето пораки) не е бесплатно, се наплатува според важечкиот ценовник за роаминг услуги.

Кај пренасочувањето во случај кога корисникот не се јавува, кога не е достапен или е зафатен, а повиците се пренасочени на Vip секретарката, повикот двојно се наплаќа:

1. За дојдовни повици, цената за дојдовни повици на роаминг, во зависност од зоната каде што моментно се наоѓа корисникот, и за појдовни повици, пренасочено со Вашиот мобилен телефон до Vip секретарката, по цена на сите појдовни повици кон Македонија.

2. А за повикувачот за испратен повик, по цена за испратени повици во Македонија.

Ако сакате да ги избегнете трошоците за користење на Vip секретарката во роаминг, тоа можете да го направите на следниве начини:

• со исклучување на Vip секретарката преку менито на телефонот, пренасочување на повиците (Call divert), откажување на сите пренасочувања (Cancel all diverts).

Напомена: Ако на Vip секретарката пристапувате од странство, тоа е можно единствено со бирање на бројот +389 77 1222.

Доколку овој повик не можете да го остварите, потребно е да го повикате бројот +389 77 12 1222.

Дали сте задоволни од одговорот?

Слични прашања