Како може да проверам дали мојата SIM-картичка е соодветна за LTE мрежа?

Секој корисник што има потреба или желба за 4G LTE - потребно е да има Vip uSIM-картичка.

Секоја замена ќе биде евидентирана во системите, така што корисниците ќе можат да ја добијат информацијата во Контакт центарот.

Дали сте задоволни од одговорот?

Слични прашања