Дали се одвоени целосно гласовниот сообраќај и интернетот на 4G LTE?

Да. 4G LTE во овој момент ќе биде достапна мрежа за користење единствено на податочен сообраќај преку мобилен телефон. Гласовниот сообраќај автоматски ќе се префрла на 3G, односно 2G при воспоставување гласовен повик.

Дали сте задоволни од одговорот?

Слични прашања