Какви брзини на интернет обезбедува 4G LTE (теоретски и во реалност)?

Теоретските брзини за 4G LTE се до 100 Mbps за download и 50 Mbps за upload каде што тие зависат од повеќе фактори – тарифната опција што ја има одбрано, карактеристиките на мобилниот уред што го користи и од моменталната оптовареност на 4G LTE мрежата. Во зависност од постоењето на погоренаведените услови и околности, очекуваните брзини на пренос на податоци се движат од 15 Mbps до 25 Mbps за download и до 10 Mbps за upload.

Дали сте задоволни од одговорот?

Слични прашања