Што е ping, латенција?

"Ping" е дигитален сигнал во вид на податочен пакет, пратен од еден компјутер до друг и повторно вратен кон комјутерот кој го испратил "Ping" сигналот. Изминатото време на сигналот, се вика "Latency" и се мери во милисекунди (ms). Колку е помало изминатото време, толку “латентноста“ е помала а тоа значи дека испраќањето и примањето податоци се вршат во најбрзо реално време.

Латенцијата е најчесто важни при on-line играњето и при аукциите.

Како добра латентност за on-line gaming се смета времето до 50-60ms додека се што е над 150ms се смета за висока латентност.

Дали сте задоволни од одговорот?

Слични прашања