Повеќе информации за кредитот од НЛБ банка?

Основни информации за потрошувачкиот кредит:

  • Износ на кредит: 40.000 денари, максимален дозволен износ за кредит (нема минимален износ)
  • Рок на отплата: 24 месеци (без разлика на вредноста на кредитот, ратите се на 24 месеци)
  • Корисник на кредитот моюе да биде  вработено лице/пензионер со приход поголем од 8.000 денари, кое склучува нов или обновува постоен договор со оне.Вип ДООЕЛ Скопје за користење на Vip тарифните модели. Лицето мора да е физичко лице, државјанин на РМ.
  • Каматна стапка: 0%

Други вкупни трошоци: 0 денари (тука се вклучени сите трошоци, камати, провизии, други надоместоци, кои корисникот би требало да ги плати при одобрување и редовна исплата на кредитот, дефинирано во Формуларот за преддоговорни информации)

Во случај на предвремена отплата: Нема трошоци за предвремена делумна или целосна отплата на кредитот, дефинирано во Формуларот за преддоговорни информации.

Дали сте задоволни од одговорот?

Слични прашања