Што е Договор за одобрување потрошувачки кредит?

Со овој Договор се уредуваат условите под кои се потпишува договорот со корисникот (кредитобарателот) за потрошувачки кредит, пред сè, висината на кредитот, рокот на отплата, бројот и висината на месечните ануитети, каматната стапка, манипулативниот трошок итн. Договорот прецизно ги дефинира правата и обврските на потрошувачот кон Банката и обратно.

Дали сте задоволни од одговорот?

Слични прашања