Дали месечната рата ќе ми стигне пресметана во мојата сметка ?

Не. Корисникот треба самостојно да ги плаќа ратите од кредитот во банка, секој месец.
Ратите се плаќаат според амортизациониот план што се добива при склучување на договорот за рати.

Дали сте задоволни од одговорот?

Слични прашања