Кои документи ми се потребни за да купам телефон на рати?

За активација на линија/и за нов корисник:

  • Два важечки документи за лична идентификација (лична карта или пасош) и сметка од комуналии (според тековна апликациона политика)
  • Потврда за приходи (преземете PDF) заверена од страна на работодавецот (оригинал)
  • Или чек од пензија (оригинал или копија) 

За активација на дополнителна линија за постоен корисник или за обнова на договор

  • Еден важечки документ за лична идентификација (лична карта или пасош)
  • Потврда за приходи (преземете PDF) заверена од страна на работодавецот (оригинал)
  • Или чек од пензија (оригинал или копија)
Дали сте задоволни од одговорот?

Слични прашања