Референтна понуда за пристап

„Врз основа на Решение на Агенцијата за електронски комуникации број УП1 1303-565 од 27.06.2016 со кое се одобрува Референтната понуда за пристап на оне.Вип и во врска со Решение Уп. бр. 08-1 на Комисијата за заштита на конкуренцијата од 08.07.2015, со цел исполнување на Обврска да им се овозможи пристап на баратели како МВМО, оне.Вип ја објавува следната Референтна понуда за пристап."

Референтна понуда за пристап