Објава на Референтна понуда за интерконекција на оне.Вип ДООЕЛ Скопје

На ден 24.08.2018 година Агенцијата за електронски комуникации достави Решение бр.УП1- Бр 1304-131 со кое се одобрува Референтна понуда за интерконекција доставена од ОНЕ.ВИП. Во согласност со наведеното Решение, ОНЕ.ВИП ДООЕЛ Скопје ја објавува следната Референтна понуда за интерконекција:

Референтна понуда за интерконекција