Објава на Oбразец на Договор за дигитално емитување програмски сервиси на терестријални радиодифузери на оне.Вип ДООЕЛ Скопје

На ден 8.07.2016 година Агенцијата за електронски комуникации достави Решение бр.УП1- Бр 1303-557 со кое се задолжува оне.Вип ДООЕЛ Скопје да направи измени на Договорот за дигитално емитување програмски сервиси на терестријални радиодифузери и да го објави изменетиот Oбразец на Договор за дигитално емитување  програмски сервиси на терестријални радиодифузери на својата web страна.

Во согласност со наведеното Решение, оне.Вип ДООЕЛ Скопје го објавува следниот Oбразец на Договор за дигитално емитување програмски сервиси на терестријални радиодифузери:

Oбразец на Договор за дигитално емитување програмски сервиси на терестријални радиодифузери