Pantheon Cloud

Решение за ефикасни бизнис процеси

Pantheon Cloud е современо софтверско решение базирано на Cloud кое ги покрива деловните процеси во Вашата компанија: управување со производство, деловна аналитика, нарачки, фактурирање, сметководство, плати и слично. Наменет е за сите компании од која било дејност. Погоден и за сметководствените бироа и нивните клиенти. Со Pantheon Cloud компаниите заштедуваат време и може да ги намалат своите трошоци.

Pantheon Cloud решението преку Vip ги складира Вашите податоци на безбедни сервери во дата центарот на Vip и им овозможува на Вашите надворешни соработници (на пример надворешно книговодство) со Ваша дозвола да пристапат до Вашите податоци. На овој начин, работата помеѓу Вас и Вашиот сметководител е едноставна и ефикасна.

Pantheon Cloud решението преку Vip е особено погодно за мали и средни бизниси и сметководствени бироа, бидејќи корисниците ја плаќаат услугата онолку колку што користат, едноставно преку додавање или откажување на пакетот по потреба.

 

За кого е наменет Pantheon Cloud

Pantheon Cloud за мали и средни бизниси

Соодветно решение за мали и средни компаниии кои имаат екстерно сметководство. Наменет за комерцијални и сервисни компании.

Основни функционалности на Pantheon Cloud за мали и средни бизниси:

 • Складишта, залиха, царина
 • Едноставно производство
 • Издавање и прием на фактури
 • Пренос помеѓу складишта
 • Работни налози и фактурирање на услуги
 • Основни финансиски операции
 • Внес и следење на патни налози
 • Комплетна кадровска евиденција

 

Pantheon трговија

Решение наменето за трговија на мало и големо, кое во целост ги покрива деловните процеси во различни трговски компании, без оглед дали се мали или големи.

 

Pantheon за големи компании

Ова решение е наменето за оние компаниии кои сакаат да се интегрираат и длабоко да управуваат со сите области во компанијата. Наменет е за менаџери и сопственици, како моќна алатка за анализа на процесите во компанијата.

 

Pantheon сметководство

Решение наменето за сметководствени бироа.

Пресметка на ДДВ, платен список, испраќање извештаи до државни институции, биланси и патни налози, автоматско книжење, автоматска пресметка на курсни разлики и камати, регистар на основни средства и автоматско пресметување на амортизација, материјално работење, пристап на сметководствените бироа до иста база со своите клиенти.

 

Pantheon за јавни институции

Решение прилагодено на потребите на јавните институции.

 • Едноставен контен план
 • Биланс за одредени корисници
 • Биланс за останати корисници
 • Вкупен биланс
 • Евиденциско книжење

 

Pantheon производство

Решение за подобрување на сите производствени процеси, од планирање до производство и зголемување на ефикасноста на компанијата.

 • Производство - нормативи со алтернативи
 • Бизнис интелегенција - анализи, извештаи, планирање
 • Пресметка на плати
 • Комплетна кадровска евиденција
 • Сметководство
 • Електронско работење

 

Опис и содржина на Апликативното решение

Табела на функционалности во однос на верзиите на Апликативното решение:

  Pantheon RT Pantheon LX Pantheon LT Pantheon RE Pantheon SE Pantheon GE Pantheon ME Pantheon MF
Месечна претплата за лиценца (ден.) - без ДДВ 799 429 739 1.299 1.849 1.849 3.269 3.269
Месечна претплата за лиценца (ден.) - со ДДВ 943 507 872 1.533 2.181 2.182 3.858 3.858
Дисковен простор 250MB 250MB 250MB 250MB 500MB 500MB 1000MB 1000MB
Благајна
Нарачки на купувачи и добавувачи  
Електронско и интернет работење  
Издавање и прием на сметки
Патни налози    
Залихи и складишта  
Основна кадровска евиденција – персонална мапа    
Пресметка на ДДВ    
Работа со странство    
Царински складишта      
Акцизни складишта      
Сметководство      
Основни средства      
Сервис      
Пресметка на плата      
Комплетна кадровска евиденција      
Основно производство      
Бизнис интелигенција – предефинирани контролни табели      
Бизнис интелигенција – контролни табели по потреба          
Бизнис интелигенција – анализи, извештаи, планирање          
Производство – планирање              
Производство – терминирање              
Производство – напредни работни налози              
Производство – спецификации со алтернативи              

Дополнителни информации:

 • Корисникот може да купи само една LX лиценца (само еден истовремен корисник/вработен кај корисникот).
 • Корисникот може да купи само една LT лиценца (само еден истовремен корисник/вработен кај корисникот) или една LT3 лиценца (мрежна лиценца за 1-3 истовремени корисници/вработени кај корисникот).

 

Самостојни лиценци

 • LX, LT, RE, SE, GE, ME, MF и FA се самостојни лиценци.
 • RT и MT се лиценци со ограничени функционалности.

Комбинација на лиценци

 • FA лиценците може да се комбинираат со SE, ME или MF лиценците.
 • RE лиценците може да се комбинираат со SE, МЕ или MF лиценци.
 • RT лиценците може да се комбинраат со RE, SE, ME или MF лиценци.
 • MT лиценците може да се комбинараат со MF лиценците.
 • SE, ME и MF лиценците неможе меѓусебно да се комбинираат.
 • Комбинација на LX и LT лиценци не е возможна.

 

Во случај кога се работи за давање решенија што не се хостираат преку дата центарот на Vip туку се инсталирани директно на локалниот компјутер на корисникот (Pantheon солуција), истите се нудат со еднократен надомест и тоа во следниот износ (продажна цена):

Тип на лиценца Продажна цена (без ДДВ) Продажна цена (со ДДВ)
Pantheon LX пакет 7.427 8.764
Pantheon LТ - за поединечен корисник 17.180 20.273
Pantheon LТ3 - мрежна употреба (до 3 корисници) 34.434 40.633
Pantheon SE - за поединечен корисник 56.940 67.190
Pantheon ME - за поединечен корисник 64.443 79.583
Pantheon RE - за поединечен корисник 37.435 44.174
Pantheon RT - за поединечен корисник 19.430 22.928
Pantheon MF - за поединечен корисник 104.953 123.845
Pantheon MT - за поединечен корисник 28.433 33.551
Pantheon GE - за поединечен корисник 56.940 67.190
Pantheon Конектор 9.416 11.111

 

Дополнителни услуги на Pantheon Cloud

Ценовник на дополнителни услуги:

Дополнителен дисковен простор/количина Месечен надомест / 1GB
(без ДДВ)
Месечен надомест / 1GB
(со ДДВ)
Дополнителен дисковен простор 1GB-9GB 7.427 8.764
Дополнителен дисковен простор 10GB-24GB 17.180 20.273
Дополнителен дисковен простор 25GB 34.434 40.633
Професионална помош 19.430 22.927
Основен тренинг Pantheon LX/LT 37.435 44.174
Напреден тренинг Pantheon LX/LT 56.940 67.187
Основен тренинг за сметководители (30 часа) 67.443 79.582
Back-up на DVD 104.953 123.845
Ad-hoc Service Desk услуги 28.433 33.551
Service desk - Основен (2 часа) 9.416 11.111
Service desk - Основен (5 часа) 6.200 7.316
Service desk - Основен (15 часа) 18.600 21.948
Service desk - Основен (15 часа) 37.200 43.896