Vip Web Hosting - Хостирање на Вашата веб-страница

Услугата Vip Web Hosting овозможува хостирање (поставување) на веб-страниците на Вашата компанија на сервери кои се сместени во дата центарот на Vip и користење на бази на податоци.
Понудата се состои од четири Web Hosting пакети: Web Hosting Basic, Web Hosting Silver, Web Hosting Gold и Web Hosting Platinum. Web Hosting пакетите се достапни за правни лица. Ценовникот се однесува на месечната претплата и дополнителните услуги на Web Hosting пакетите.

Вклучени опции Basic Silver Gold Platinum
Месечна претплата (денари) 299 549 999 1,799
Web Hosting (MB) 100 300 500 1.500
Месечен сообраќај (GB) 15 30 50 100
Mail адреси (200MB) 20 30 50 100
Mail-инг листа - - 1 5
Вклучени под-domain-и 1 2 5 10
Дополнителни опции денари/месечно
Дополнителни 10 e-mail адреси (200MB) 49
Дополнителни 100 e-mail адреси (200MB) 490
Дополнителни 10 e-mail адреси (500MB) 99
Дополнителни 100 e-mail адреси (500MB) 990
Дополнителна 1 e-mail адреса (1 GB) 99
Дополнителни 10 e-mail адреси (1 GB) 199
ополнителни 100 e-mail адреси (1 GB) 1,989
Дополнителен простор (WEB/SQL месечно за 100MB) 99
Дополнителен простор (WEB/SQL месечно за 500MB) 299
Дополнителен простор (WEB/SQL месечно за 3GB) 999
Дополнителен сообраќај 10GB 99
Дополнителен сообраќај 100GB 499
Зголемување на капацитет на влезните e-mail сандачиња (inbox) 200MB - 500MB 99 149 249 449
Зголемување на капацитет на влезните e-mail сандачиња (inbox) 200MB - 1GB 249 349 599 1199

Услугата е идеално решение за компании кои сакаат професионално опкружување и врвна платформа за поставување и одржување на своите веб-страници.

дел од нашите клиенти