Колокација - Безбеден простор за Вашата ИКТ опрема

Со услугата Колокација обезбедете континуитет во работењето со сместување на Вашата клучна ИКТ инфраструктура во Vip дата центарот.

Услугата Колокација вклучува:

  • Надзор на температура, систем за дојава и гаснење на пожар, контрола на пристап и видео надзор, редундантни системи за климатизација и напoјување со електрична енергија.
  • Просторот во колокациските ормани се изнајмува според бројот на стандардни полици (Rack Unit) потребни за сместување на опремата и максималната електрична моќност на колоцираната опрема.
дел од нашите клиенти