Регистрација


 

За активирање на твојата припејд картичка, те молиме достави ги следните податоци преку:
 
Со цел подобрување на нивото на безбедност и сигурност на личните податоци при комуникациските услуги, и согласно Законот за електронските комуникации, Vip оператор има обврска да ги евидентира податоците на своите постојни и идни припејд корисници.  
 
Поради тоа, секоја припејд SIM картичките е „заклучена", односно пристапот до услугите ќе биде оневозможен сè до доставувањето на сите барани податоци (име и презиме, ЕМБГ и адреса на живеење според лична карта), нивна верификација и успешно запишување во нашата евиденција.
 
Освен на овој начин, Vip Припејд корисниците ќе може да ги достават своите лични податоци во кој било Vip центар, или преку одговори на примените Vip SMS пораки од бројот 140150.
 
Обработката на овие податоци е согласно Законот за заштита на личните податоци, Законот за електронските комуникации и Општите услови на Vip.