Тука може да се најавите доколку сте корисник на Vip тарифни модели или користите Vip uSIM-картичка. Доколку сте постоен корисник на ONE или blizoo тарифни модели, изберете соодветен профил од менито. Повеќе одговори тука.

  • Проверете состојба на Вашата тековна сметка
  • Платете ги Вашите сметки онлајн
  • Активирајте/деактивирајте услуги, забрани, пакети
  • Променете ги Вашите кориснички податоци

Тука може да се најавите доколку сте постоен корисник на ONE тарифен модел и НЕ користите Vip uSIM-картичка. Повеќе одговори тука.

Тука може да се најавите доколку сте постоен корисник на некои од blizoo тарифните модели. Повеќе одговори тука.

  • Проверете состојба на Вашата тековна сметка
  • Платете ги Вашите сметки онлајн
  • Преглед на активни пакети и услуги
  • Мој модем